کلیپ های آخرین کارهای انجام شده

مجری جشنواره های عیدانه بین المللی (ترکیه) 2

مجری جشنواره های عیدانه بین المللی (ترکیه) 1

مجری جشنواره ها ی عیدانه بین المللی (مالزی)